Košík
0
Porovnání 0

  GDPR

  Zpracování osobních údajů

  Společnost SECOMP a.s. (správce osobních údajů) se sídlem U Vinných sklepů 7/145, 19000 Praha 9, IČO: 25141228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B 4818 si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost SECOMP a.s. zpracovává veškeré údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

  Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou stránek společnosti SECOMP a.s. (www.secomp.cz), nebo v některých dalších případech, kdy dochází ke zpracování osobních údajů (například zákazníků na prodejně)

  1)    Zpracování protokolových souborů

  1. V rámci přístupu na webovou stránku zpracovává společnost SECOMP a.s. protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět SECOMP a.s. sám, nebo tímto pověří třetí osobu.
  2. V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává SECOMP a.s. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
    
   1. webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
   2. IP-adresa;
   3. datum přístupu a doba přístupu;
   4. dotaz klienta;
   5. kód odpovědi http;
   6. přenášené skupiny dat;
   7. údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

  2)    Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

  1. V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude SECOMP a.s.> za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne SECOMP a.s. návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává SECOMP a.s. za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které SECOMP a.s. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.
  2. Osobní údaje návštěvníka SECOMP a.s. začne zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.
  3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět SECOMP a.s. sám anebo tímto pověří třetí osobu (zpracovatele osobních údajů), zejména společnost Gapanet solution s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14 110 00 Praha 1, IČO: 29052998
  4. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla SECOMP a.s. (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti SECOMP a.s. možné.

  3)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

  1. V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 
  2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude SECOMP a.s. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.
  3. SECOMP a.s. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
  4. SECOMP a.s. bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne SECOMP a.s. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

  4)    Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

  1. Společnost SECOMP a.s. si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na společnost SECOMP a.s. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.
  2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti SECOMP a.s. bude společnost SECOMP a.s. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost SECOMP a.s. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti SECOMP a.s.) Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti SECOMP a.s. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost SECOMP a.s. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bez souhlasové zpracování.
  3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) společnosti SECOMP a.s. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost SECOMP a.s. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti SECOMP a.s., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost SECOMP a.s. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti SECOMP a.s. reklamaci vyřídit.
  4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost SECOMP a.s. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost SECOMP a.s. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.

  5)    Použití souborů cookie a analýza webové stránky

  1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost SECOMP a.s. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
  2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost SECOMP a.s. shromažďuje na svých webových stránkách:
    
   1. Permanent login - slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána po dobu jednoho měsíce nebo do odhlášení.
  3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:
  Prohlížeč:
  Explorer 7, 8, 9
  Firefox 4.0
  Jiný prohlížeč
  Deaktivace Cookies:
  1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
  1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
  Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
  2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
  2. Zvolte oddíl "Soukromí"
  3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
  3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
  4. Vaše nastavení potvrďte "OK".
  4. Potvrďte Vaše nastavení
  Odstranění Cookies:
  1. V menu nástroje vyberte volbu "Zabezpečení" a poté klikněte na "Odstranit historii procházení"
  1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
  2. Zaškrtněte zaškrtávací pole "Cookies"
  2. Vyberte možnost "Vymazat nedávnou historii"
  3. Klikněte na tlačítko "Delete"
  3. Zvolte "Vše" u volby "Časové období mazání"
  4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby "Podrobnosti" o Zaškrtněte pole "Cookies" a stiskněte tlačítko vymazat

  Google Analytics a Google Adwords

  1. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost SECOMP a.s. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
  2. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti SECOMP a.s. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
  3. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
  4. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
  5. V rámci služby Google Analytics využívá společnost SECOMP a.s. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
  6. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti SECOMP a.s. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

  6)    Další práva spojená s ochranou osobních údajů

  1. V případě, že společnost SECOMP a.s. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:
    
   1. právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
   2. právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost SECOMP a.s. zpracovává,
   3. právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost SECOMP a.s. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné,
   4. a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost SECOMP a.s. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

  2. Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností SECOMP a.s. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost SECOMP a.s. jakýmikoli prostředky.